HÜQUQİ BİRLƏŞMƏ VƏ SATINALMAYA DAİR MƏSLƏHƏT

  • Yenidəntəşkil prosesindən əvvəlki vergi yoxlamasının aparılması;

  • Vergi məsələlərini həlli üçün zəruri yenidəntəşkil formasının tətbiqinə dair məsləhətlərin verilməsi və əməliyyatın vergi baxımından effektiv şəkildə strukturlaşdırılmasının təmin edilməsi, həmçinin əməliyyatın aparılmasından əvvəl məsləhətlərin verilməsi;

  • Təhvil aktının və ya bölünmə balansının və digər müqavilə sənədlərinin vergi təhlili

  • Yenidəntəşkil prosesinin həyata keçirilməsinə və yekunlaşdırılmasına kömək;

  • Sövdələşmədən sonrakı inteqrasiya xidmətlərinin göstərilməsi