Hasilatın Pay Bölgüsü (PSA)

  • Bütün PSA tərəfləri (məsələn Podratçı Tərəflər, Xarici subpodratçılar və s.) ilə bağlı vergi tövsiyələri.

  • Sazişlərə dair vergi məsləhətləri

  • Azadolma sertifikatlarının alınmasında köməklik

  • Dövlət orqanları ilə danışıqların təşkili və danışıqlarda iştirak