ETİKA və Komplayens

MƏQSƏD

Bu Biznes Şəffaflığı və Komplayens Siyasətinin (“Siyasət”) məqsədləri aşağıdakılardır:

 • Rüşvət, korrupsiya, maraqların toqquşması, çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə münasibətdə bizim mövqeyimizi müşahidə etmək və rəhbər tutmaqla, bizim və bizim üçün işləyənlərin məsuliyyətini müəyyənləşdirmək;
 • Rüşvət və korrupsiya, çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi məsələlərinin necə müəyyən olunması və onlarla necə mübarizə aparmaq lazım olduğu haqqında məlumat və qaydalar müəyyənləşdirmək;
 • Ekvita-nın rüşvətə, çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və biznesdə olan digər qanunsuz fəaliyyətlərə qarşı sıfır dərəcə dözümlülük siyasətini təmin etmək;
 • Ekvita-nın rüvətxorluqla mübarizə üzrə idarəetmə sisteminin tələblərini qarşılamaq;
 • Ekvita-nın rüvətxorluqla mübarizə üzrə idarəetmə sisteminin davamlı inkişafını təmin etmək.

GİRİŞ

Peşəkər konsaltinq şirkəti olaraq, bütün biznes əməliyyatlarında Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında Qanununun və digər müvafiq qanunvericilik aktlarının tələblərinə riayət edəcəyik. Fəaliyyətimiz coğrafi cəhətdən Azərbaycanla məhdudlaşsa da, hər zaman ən qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə cavab verməyə çalışırıq. Bununla bağlı, bizim məqsədimiz Biznes üçün Anti-korrupsiya Etikası və Komplayens Təlimatı (İƏİT, Dünya Bankı və BMT-nin Narkotiklər Cinayətkarlıq üzrə İdarəsinin birgə nəşri), İƏİT-nin Daxili idarətmə, Etika və Komplayens üzrə Qabaqcıl Təcrübi Göstərişləri və ISO 37001: Rüşvətxorluğa qarşı İdarəetmə sistemləri kimi tövsiyə olunmuş beynəlxalq standartlara uyğun hərəkət etməkdir.

Həmçinin, portfelimizdə beynəlxalq müştərilərin sayının üstünlük təşkil etməsini nəzərə alaraq, onların gözləntilərinə və tələblərinə cavab verəcəyik. Buna görə korrupsiyaya qarşı mübarizəyə yönəlmiş 2010-cu il tarixli Birləşmiş Krallığın Rüşvətxorluq barədə Aktına və 1977-ci il tarixli Birləşmiş Ştatların Xarici Korrupsiya Əməlləri haqqında Aktına riayət etməyi öhdəmizə götürürük.

Eyni zamanda, biz çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə aparmağı və bununla əlaqədar bütün milli və beynəlxalq aktlara riayət etməyi öhdəmizə götürürük.

TƏTBİQ

Məşğulluq müddəti, vəzifəsi və iş qrafikindən (tam və ya yarım ştat) aslı olmayaraq, EKVITA- nın bütün işçiləri bu Siyasətə əməl etməyə borcludurlar. Bu Siyasət həm də ezam olunmuş işçilərə, könüllülərə, təcrübəçilərə, agentlərimizə, biznesdəki ortaqlarımıza, əməkdaşlarımıza, podratçılara və xarici məsləhətçilərə şamil olunur.

ƏHATƏ DAİRƏSİ

Qarşı tərəfi öz vəzifəsini həyata keçirərkən lazımınca hərəkət etməməyə vadar etmək üçün birbaşa və ya dolayı yolla hər hansı maliyyə vəsaiti və ya digər fayda təklif, vəd, təqdim və ya qəbul etmək, yaxud lazımi qaydada hərəkət etmədiyi yaxud etməməsi üçün onun mükafatlandırılması Rüşvət hesab olunur.

Maraq(lar)ın Toqquşması dedikdə, müxtəlif tərəflərin bir-biri ilə toqquşan maraqlarının olduğu hal başa düşülür.

“Şirinlik” podratçı və ya xidmət göstərənlərlə müvafiq müqavilənin bağlanmasını təmin edən şəxslərə müqavilə məbləğinin müəyyən hissəsinin podratçı və ya xidmət göstərənlər tərəfindən həmin şəxslərə geri ödənişi ilə müşayiət olunur.

Sürətləndirmə ödənişləri ödəyicinin dövri əməliyyatlarının sürətləndirilməsi üçün dövlət qulluqçularına heç bir qanuni əsas olmadan ödənilən xırda rüşvətdir. Misal olaraq, gömrük rəsmiləşdirilməsini sürətləndirmək üçün ödənişləri, uzun növbələrdən yayınmaq, sürətli qərarın verilməsi üçün ödənişləri göstərmək olar.

Dövlət Rəsmisi dedikdə, (i) istənilən hökumətin və ya departamentin, agenliyin, orqanın, və / və ya hər hansı dövlətə məxsus və ya dövlət tərəfindən idarə olunan şirkətin, dövlətin otuz faizdən çox paya malik olduğu hüquqi şəxsin və / və ya beynəlxalq ictimai təşkilatın istənilən rəsmi nümayəndəsi, mülki qulluqçusu, direktoru, əməkdaşı və ya işçisi; (ii) hakimlər və ya digər məhkəmə işçiləri, hərbi qulluqçular, gömrük, polis, milli təhlükəsizlik və ya başqa hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları da daxil olmaqla, lakin onlarla məhdudlaşmayaraq, hər hansı dövlət departamenti, agentliyi, orqanı və ya beynəlxalq ictimai təşkilat adından çıxış edən, yaxud hər hansı rəsmi, qanunverici, inzibati və ya məhkəmə səlahiyyəti olan hər hənsı şəxs və (iii) yuxarıda göstərilənlərin hər hansı yaxın ailə üzvü başa düşülür.

Çirkli pulların yuyulması qanunsuz vəsaitlərin qanuniləşdirməyə çalışması deməkdir. Cinayətkarların cinayət fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirlərin əsl mənşəyini və sahibliyini gizlətməyə və əldə etdikləri gəlirləri qanuni məqsədlər üçün iqtisadiyyata inteqrasiya etməyə (yenidən daxil etməyə) çalışdıqları bir prosesdir. Bir qayda olaraq, çirkli pulların yuyulması üç mərhələli prosesdir:

Yerləşdirmə - Qanunsuz fəaliyyətdən əldə edilmiş pul vəsaitlərinin fiziki olaraq yerinin dəyişdirilməsi.

 1. Şaxələndirmə – Qatbaqat maliyyə əməliyyatları vasitəsilə qanunsuz mənbədən cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin ayrılması.
 2. İnteqrasiya - “Çirkli pul” “təmiz” kimi görünənə kimi əlavə əməliyyatlar vasitəsilə qanunsuz vəsaitlərlə aparılan əmliyyatların nəticəsində

Çirkli pulların tərsinə yuyulması qanunsuz məqsədlər üçün istifadəsi nəzərdə tutulan pulların qanuni mənbəsinin gizlədilməsi prosesidir. Bir qayda olaraq, bu, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi üçün istifadə olunur, lakin eyni zamanda, qanuni biznesə investisiya edən və rəsmi dövriyyədən qanuni vəsaitlərini çıxartmaq istəyən cinayətkar təşkilatlar tərəfindən də istfadə oluna bilər.

Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi dedikdə, birbaşa və ya dolayı yolla, tam və yaxud hissəvi şəkildə hər hansı terror aktının həyata keçirilməsi üçün istifadə etmək niyyəti ilə və ya istifadə edilməsinə dair məlumatların aid edildiyi vəsaitlərin hər hansı bir yolla təmin edilməsi və yaxud toplanması başa düşülür.

QADAĞAN OLUNMUŞ HƏRƏKƏTLƏR

Aşağıdakılar qadağan edilmişdir:

 1. Biznes faydasının əldə olunması gözləntisi və ya ümidi ilə yaxud artıq verilmiş biznes faydasına görə qarşı tərəfi mükafatlandırmaq üçün ödəniş, hədiyyə və ya qonaqpərvərlik etmək, vəd etmək və ya təklif etmək;
 2. Hər hansı kommersiya danışıqları və ya tender prosesi zamanı hədiyyə və ya qonaqlıq vermək və ya qəbul etmək, o halda ki, bu, işin nəticəsinə təsir məqsədli və ya təsir imkanına malik olması kimi anlaşılır;
 3. Üçüncü tərəflərdən ödənişin, hədiyyənin və ya qonaqlığın qəbul edilməsi, o halda ki, bunun qarşılığında həmin tərəfə və ya başqasına biznes faydasının gözlənilməsi məlumdur və ya belə bir şübhə var;
 4. Üçüncü tərəfdən mövcud şəraitə görə həddən artıq səxavətli və ya şişirdilmiş qonaqlığın qəbul ediməsi;
 5. Dövlət qulluqçularına və ya nümayəndələrinə, yaxud siyasətçilərə və ya siyasi partiyalara hədiyyələrin verilməsi və ya onlardan əldə edilməsi;
 6. Rüşvət əməli törətməkdən imtina edən və ya bu Siyasətə uyğun olaraq öz narahatlığını ifadə edən işçiyə hədə-qorxu gəlmək və ya intiqam almaq; yaxud
 7. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlaka və yaxud onun gəlirlərinə sahib olmaq, gizlətmək, istifadə etmək, konversiya etmək və ya köçürmək;
 8. Yuxarıda qeyd olunanlardan hər hansı birinin təşkilində iştirakçı olmaq, yaxud
 9. Terror fəaliyyəti ilə əlaqəli olan və yaxud terror fəaliyyəti üçün istifadə olunan vəsaitlərə sahib olmaq və yaxud hər hansı formada həmin vəsaitlərlə məşğul olmaq;
 10. Bu Siyasətin pozulmasına səbəb olan hər hansı digər hərəkət.

MARAQLARIN TOQQUŞMASI

Faktiki və ya ehtimal edilən Maraqların Toqquşması mövcuddursa, bu halda MTT-lər (Maraqları Toqquşan Tərəflər) EKVİTA-nın adından və yaxud EKVİTA ilə əlaqəli olan hər hansı bir məsələyə görə çıxış edə və yaxud öz şəxsi maraqlarını güdmək və ya təmin etmək üçün mövqelərindən və ya EKVITA ilə əlaqəsindən istifadə edə bilməzlər.

MTT-lərdən faktiki və yaxud ehtimal edilən bütün yeni və mövcud Maraqların Toqquşması hallarını vaxtında yazılı açıqlamaq tələb olunur.

HƏDİYYƏLƏR, QONAQPƏRVƏRLİK VƏ XƏRCLƏR

Bu Siyasət aşağıdakı məqsədlərlə hədiyyənin, qonaqlığın və ya ianənin mövcud şəraitə uyğun olması və həddindən artıq olmaması şərtilə, üçüncü tərəflərə təqdim edilən və ya onlardan qəbul edilən, ağlabatan və sadə qonaqlıqlara, əyləncə xarakterli tədbirlərə icazə verir:

 • Yaxşı biznes əlaqələrinin qurulması və qorunması;
 • İmic və reputasiyamızın yaxşılaşdırılması və qorunması; və ya
 • Marketinq, yaxud xidmətlərimizin effektiv şəkildə təqdim olunması.

Aşağıdakı tələblərə cavab verildiyi halda hədiyyələrin verilməsi və ya qəbul edilməsinə icazə  verilir:

 • Hədiyyənin səbəbini, vaxtını və dəyərini nəzərə almaqla mövcud şəraitdə məqsədə uyğun olduqda;
 • Üstü örtülü şəkildə deyil, açıq-aşkar formada təqdim edildikdə;
 • Bütün tətbiq olunan yerli qanunlara uyğun olduqda; və
 • Tez-tez təkrar xarakter daşımadıqda.

Azərbaycan qanunları dövlət rəsmilərinə müəyyən məbləğə qədər dəyəri olan hədiyyələrin verilməsinə icazə versə də, biz, dəyərindən asılı olmayaraq, dövlət rəsmilərinə hədiyyələrin verilməsini qadağan edirik.

İstənilən şəraitdə nağd pul hədiyyələr və ya ödənişlərin verilməsi və ya qəbul edilməsi qəti qadağandır.

İANƏLƏR

Qanunvericilik və təcrübə baxımından qanuni və etik olduğu təqdirdə, xeyriyyə yardımlarına   icazə verilir; onlar heç zaman hər hansı bir qərara təsir etmək və ya biznesdə fayda qazanmaq məqsədi ilə edilməli deyil və həmişə ictimailəşdirilməlidirlər.

STİMULLAŞDIRICI ÖDƏNİŞLƏR VƏ “ŞİRİNLİK”

Adi təcrübə kimi qəbul edilən və ya belə gözlənilən stimullaşdırıcı ödəniş və ya “şirinlik” vermirik və qəbul etmirik.

Bütün işçilərimiz tərəfimizdən və ya adımızdan stimullaşdırıcı ödəniş və ya “şirinlik”lərin verilməsi və ya qəbul edilməsi ilə nəticələnə bilən, habelə belə bir ödənişin həyata keçirilməsi və ya qəbul edilməsinin gözləndiyi haqda təəssürat yarada biləcək fəaliyyətdən çəkinməlidirlər.

ÇİRKLİ PULLARIN YUYULMASI (PL) VƏ TERRORÇULUĞUN MALİYYƏŞDİRİLMƏSİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ (TM)

Potensial yeni müştəri qəbul edilərkən Ekvita heyəti aşağıdakıların icrasını təmin etməlidir:

 • Mediya institutları, beynəlxalq tənzimləyicilər və hüquq-mühafizə orqanları (əgər mümkündürsə) kimi müxtəlif dövlət və şəxsi mənbələrdən məlumatların toplanması, tədbirlərin yoxlanması və ətraflı identifikasiya üçün səy göstərilməsi daxil olmaqla Müştərinin ilkin yoxlanılması;
 • Müştərinin hüquqi yoxlaması daxil olmaqla, lakin bunla məhdudlaşmayaraq, yekun benefisiarlar, payçılar, səlahiyyətli şəxslər, yerləşmə və bank hesablarının növü, vəsaitlərin mənbəsi, bank əmliyyatlarının növü və / və ya iştirak etdiyi layihələr; habelə
 • Risk qiymətləndirilməsi ilə “müştərinin risk profili”nin (aşağı, orta, yuxarı) yaradılması.

Ekvita heyəti mövcud müştərilərin günlük olaraq PL və TM monitorinqinin keçirilməsini təmin etməlidir. Monitorinqə bununla məhdudlaşmayaraq, aşağıdakılar daxildir:

 • Standart müştəri həddlərini aşan əməliyyatlar (və ya qanunla müəyyən olunmuş həddlər)
 • Şübhəli tərəflərlə və / və ya yurisdiksiyalarla əlaqəli əməliyyatlar;
 • Müştərinin hüquqi statusunda dəyişikliklər (birləşmə, satın alınma, səhmlərin köçürülməsi, iflas və ya müflisləşmə, ləğvetmə və s.)
 • Aidiyyatı qanunvericiliklə və məxfilik razılaşması ilə yol verilən həddlərdə yazışmaların qeydiyyatı və işçilərə nəzarət edilməsi və s.

MÜASİR KÖLƏLİK

Aşağıdakılarla müasir köləliyin qarşısının alınmasında proaktiv yanaşma tətbiq edirik:

 • Məcburi əməyin və ya məcburi əmək nəticəsində istehsal olunan məhsulların ehtiyatsız istifadəsinin qarşısını almaq üçün tədarük zəncirlərində lazımi araşdırma və risk qiymətləndirməsinin aparılması;
 • Miqrant işçilərin işlərini və şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənədlərini saxlaya bilmələri üçün işçilərdən haqq alınmasını qadağan etməklə, etik qaydada işə götürülməsini təmin etmək.

MƏSULİYYƏTİNİZ

Rüşvətin və korrupsiyanın digər formalarının qarşısının alınması, müəyyən olunması və məlumat verilməsi bizimlə işləyən və ya bizim nəzarətimiz altında işləyən hər kəsin məsuliyyətidir. Hər kəs bu Siyasətin pozulmasına yol açan və ya səbəb olan fəaliyyətdən çəkinməlidir. Bizim bu Siyasəti pozan hər hansı işçi ilə və ya üçüncü şəxslərlə münasibətlərimizə xitam vermək hüququmuz var.

AÇIQLANMALARIN QORUNMASI

Əgər siz nə vaxtsa bizim Siyasətimizin əməl olunmadığı barədə narahatçılıq hiss etsəniz və ya sadəcə hər hansı bir hal haqqında tərəddüd hissi keçirsəniz, sizin bu barədə danışmağınız, sual verməyiniz və ya öz naratçılığınızı dərhal paylaşmağınız çox vacibdir. Xahiş edirik ki, zəng və ya elektron məktublarınızı birbaşa və ya Komplayens qaynar xətti olan http://ekvita.com/contact/ və ya compliance@ekvita.com vasitəsi ilə müstəqil qaydada çalışan və sizin sorğularınızı araşdırmaq səlahiyyəti olan Ekvitanın Komplayens Funksiyasına  ünvanlayasınız.

EKVİTA Davranış Kodeksi PDF